فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
پرسش ها
مهمترین فعالیت و فاکتور اصلی و محوری در طرح های آب و خاک تشکل ها شامل چه اقداماتی می باشد؟ مهمترین فعالیت و فاکتور اصلی و محوری در طرح های آب و خاک تشکل ها شامل چه اقداماتی می باشد؟

با توجه به اینکه عمده تشکل های کشاورزی تحت پوشش چاه ها و در اراضی خارج از شبکه مدرن انجام می گردند عمده فعالیت انجام شده در عملیات آب و خاک تشکل ها شامل تجمیع و یکپارچه سازی و همچنین لوله گذاری و انتقال آب داخل مزرعه و سیستم آبیاری کم فشار می باشد که تا حدود زیادی از هزینه های پروژه کاسته و باعث افزایش راندمان آبیاری و در نهایت افزایش راندمات تولید و افزایش بهره وری می شود.

مراحل کاری اجرای عملیات آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی) چیست؟ مراحل کاری اجرای عملیات آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی) چیست؟

مرحله شناسایی و فاز صفر و سپس تهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر و انجام مطالعات مرحله اول و دوم در تشکل های ثبت شده، پس از تائید مطالعات انجام شده و تائید قابلیت اجرا عملیات آب و خاک در تشکل ها نسبت به تهیه اسناد پیمان اقدام شده و سپس عملیات آب و خاک شامل تجمیع و قطعه بندی، تسطیح، لوله گذاری یا احداث کانال و زهکش داخل مزرعه و جاده بین مزارع به مورد اجرا گذاشته می شوند.

سهم اعتبار مطالعه و نظارت در عملیات تجهیز و نوسازی چه میزان می باشد؟ سهم اعتبار مطالعه و نظارت در عملیات تجهیز و نوسازی چه میزان می باشد؟

حداکثر 7 درصد از اعتبار تجهیز و نوسازی اراضی به مطالعه و نظارت اختصاص دارد و تخصیص بیش از هفت درصد به آن مجاز نمی باشد

رعایت چه نکاتی در انجام عملیات تجهیز و نوسازی الزامی است؟ رعایت چه نکاتی در انجام عملیات تجهیز و نوسازی الزامی است؟

توجه به کامل بودن عملیات تجهیز و نوسازی (انجام تسطیح و یکپارچه سازی بصورت توامان) و ضرورت توجه به احداث جاده های بین مزارع

• توجه به استفاده از ادوات لیزری وحصول به دقت کافی در اجرا

• ارتقا حد رواداری در تسطیح اراضی به حدود یک سانتیمتر

• پرهیز از انجام عملیات در اراضی با حجم خاکبرداری و خاکریزی بالا و تسطیح سنگین و خیلی سنگین

• توجه به انجام عملیات در یک محدوده کامل بصورت انجام تجهیز و نوسازی و تسطیح اراضی زیر یک کانال آبیاری درجه سه و پرهیز از انجام عملیات لکه ای

• رعایت سقف هزینه کرد اعتبارات فصل یک مطالعه حداکثر تا سقف 7 درصد

• پرهیز از ورود به طرح های شالیزاری بجز در استان های گیلان و مازندران

• توجه به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی


 

در طرح های تجهیز و نوسازی اراضی دقت عملیات تا چه حد مد نظر می باشد؟ در طرح های تجهیز و نوسازی اراضی دقت عملیات تا چه حد مد نظر می باشد؟
حد رواداری تحویل قطعات تسطیح 1± سانتیمتر خواهد بود.
حداکثر میزان مجاز عملیات خاکی و جابجایی خاک در طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی چقدر است؟ حداکثر میزان مجاز عملیات خاکی و جابجایی خاک در طرحهای تجهیز و نوسازی اراضی چقدر است؟

حداکثر حجم عملیات مجاز 1500 متر مکعب در نظر گرفته شده است و بیش از آن غیر فنی و غیر اقتصادی می باشد.

حداکثر شیب مجاز برای اجرای عملیات احداث باغات در اراضی شیبدار چه میزان می باشد؟ حداکثر شیب مجاز برای اجرای عملیات احداث باغات در اراضی شیبدار چه میزان می باشد؟

احداث باغات در اراضی شیبدار در شیبهای محدوده 5 تا 20 درصد پیشنهاد می گردد.

تهیه و تنظیم قرارداد و صورت وضعیت طرح های بازسازی و نوسازی قنوات در هر سال بر اساس فهرست بهای چه سالی بایستی انجام گیرد؟ تهیه و تنظیم قرارداد و صورت وضعیت طرح های بازسازی و نوسازی قنوات در هر سال بر اساس فهرست بهای چه سالی بایستی انجام گیرد؟

قرارداد و صورت وضعیت عملیات بازسازی و نوسازی قنوات همواره بر اساس آخرین فهرست بهای منتشر شده در هنگام عقد قرارداد مد نظر قرار می گیرد.

برای برخورداری از تسهیلات ویژه دولت در خصوص ترویج سیستم های نوین آبیاری باید چگونه اقدام نمود؟ برای برخورداری از تسهیلات ویژه دولت در خصوص ترویج سیستم های نوین آبیاری باید چگونه اقدام نمود؟
کلیه برنامه ها و سیاست های اجرایی همراه با تسهیلات و برخورداری از آنها در قالب برنامه های اجرایی از سوی وزارتخانه به سازمان جهاد کشاورزی استان ها ابلاغ شده است. در این خصوص به مدیریت آب و خاک سازمان استان ها و اداره امور آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه نمایید.
برای امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در مناطقی که پروژه فعال در موافقتنامه ندارند چه باید کرد؟ برای امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در مناطقی که پروژه فعال در موافقتنامه ندارند چه باید کرد؟
با توجه به دستورالعمل ماده 215 قانون برنامه پنجم و دستور العمل ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می بایست پروژه جدید با طی مراحل قانونی مطرح در این مواد تعریف گردیده و در صورت نیاز به تغییر اهداف کمی پروژه نیز این فرایند تکرار گردد.
آیا امکان اجرا عملیات تجهیز و نوسازی شالیزاری در اراضی خشکه زاری مجاز می باشد؟ آیا امکان اجرا عملیات تجهیز و نوسازی شالیزاری در اراضی خشکه زاری مجاز می باشد؟

خیر. با توجه به لزوم حصول به شیب صفر در اراضی شالیزاری بر خلاف اراضی خشکه زار که حداکثر شیب 2 درصد در آنها پیاده سازی می شود امکان اجرا عملیات وجود ندارد.

نحوه عقد قرارداد از اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات فی مابین پیمانکار و کارفرما به چه صورت است؟ نحوه عقد قرارداد از اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات فی مابین پیمانکار و کارفرما به چه صورت است؟
سازمان جهاد کشاورزی بر اساس فهرست بهای قنات مبلغ پایه عملیات مورد نظر را اعلام و پس از استعلام از پیمانکاران و انتخاب پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد نموده است قرارداد فی مابین بهره بردار بعنوان کافرما و مقنی (حقیقی یا حقوقی) بعنوان پیمانکار منعقد می گردد ضمنا رضایت بهره بردار در پرداخت حق الزحمه به پیمانکار نیز اخذ می گردد و پس از انجام عملیات و بازدید و تائید اجرا طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی مبلغ صورت وضعیت توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی بعنوان عاملیت قرارداد در وجه پیمانکار آزاد می گردد.
عملیات بازسازی و نوسازی قنوات شامل چه اقداماتی می باشد؟ عملیات بازسازی و نوسازی قنوات شامل چه اقداماتی می باشد؟

خاکبرداری و خاکریزی، ریزش برداری، پیشکارکنی، طوقه چینی، بغل بری، بغل تراشی، کف شکنی، سقف زنی، سرشکافی، کمرگیری، کول گذاری

چرا عملیات تجهیز و نوسازی شالیزاری صرفا در استانهای شمالی متمرکز شده است؟ چرا عملیات تجهیز و نوسازی شالیزاری صرفا در استانهای شمالی متمرکز شده است؟

با توجه به تفاوت ماهوی اراضی شالیزاری با اراضی خشکه زاری و نیاز آبی بالای گیاه برنج امکان کشت برنج فقط در استانهای شمالی توصیه می شود.

به منظور افزایش دقت و کیفیت عملیات تجهیز و نوسازی چه اقدامی می توان انجام کرد؟ به منظور افزایش دقت و کیفیت عملیات تجهیز و نوسازی چه اقدامی می توان انجام کرد؟

استفاده از ادوات لیزری باعث افزایش دقت و کاهش هزینه های اجرایی و کاهش زمان اجرا می گردد.

اجرای عملیات آب و خاک در تشکلهای کشاورزی به چه مفهوم است؟ اجرای عملیات آب و خاک در تشکلهای کشاورزی به چه مفهوم است؟

به مجموع عملیات آب و خاک و تجهیز و نوسازی اراضی که با هدف افزایش راندمان آبیاری در تشکل های کشاورزی اعم از تعاونی های تولید روستایی و شرکت های سهامی زراعی انجام می شود اطلاق می گردد.

محدوده عملیاتی این طرح که در تشکل های کشاورزی است عمدتا در اراضی ذیل چاه های دارای پروانه بهره برداری مجاز بوده و با محوریت انتقال آب با لوله و انتخاب گزینه های آبیاری سطحی (کم فشار) و آبیاری تحت فشار می باشند.

در این طرح توجه به انجام مطالعات و خروجی قابل اجرا برای طرح بر اساس میزان مشارکت و همراهی بهره برداران مد نظر قرار می گیرد.

آیا کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و ... به اعتبارات ملی کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات تعلق می گیرد؟ آیا کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و ... به اعتبارات ملی کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات تعلق می گیرد؟

با توجه به اینکه این اعتبارات به صورت کمک بلاعوض دولت به بهره برداران قنوات می باشد شامل کسورات قانونی نمی باشد.

آیا امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در اراضی خارج از چارچوب موافقتنامه های جاری مجاز می باشد؟ آیا امکان انجام عملیات تجهیز و نوسازی در اراضی خارج از چارچوب موافقتنامه های جاری مجاز می باشد؟

خیر. انجام عملیات تجهیز و نوسازی صرفا در قالب پروژه های تعریف شده در موافقتنامه می باشد.

آیا امکان اجرا عملیات زهکشی زیرزمینی در قالب طرح تجهیز و نوسازی وجود دارد؟ آیا امکان اجرا عملیات زهکشی زیرزمینی در قالب طرح تجهیز و نوسازی وجود دارد؟
بله. انجام عملیات زهکشی زیر زمینی در قالب پروژه های تعریف شده در موافقتنامه مجاز می باشد.
آیا اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات می تواند برای احداث هرنج و استخر ذخیره مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا اعتبارات طرح ملی کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات می تواند برای احداث هرنج و استخر ذخیره مورد استفاده قرار گیرد؟

خیر. اعتبارات طرح ملی بازسازی و نوسازی قنوات تنها برای عملیات در داخل قنات از مادر چاه تا مظهر مورد استفاده قرار می گیرد و عملیات پایین دست قنات را شامل نمی شود.


آیا از محل طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی مدرن امکان احداث جاده های دسترسی و جاده روستایی وجود دارد؟ آیا از محل طرح ملی تجهیز و نوسازی اراضی مدرن امکان احداث جاده های دسترسی و جاده روستایی وجود دارد؟

خیر. از محل اعتبار طرح صرفا عملیات احداث جاده بین مزارع قابل اجرا بوده و برای احداث جاده روستایی و جاده دسترسی از محل اعتبارات استانی می بایست اقدام گردد.

عملیات تجهیز و نوسازی اراضی شامل چه مراحلی است؟ عملیات تجهیز و نوسازی اراضی شامل چه مراحلی است؟

نقشه برداری و طراحی، یکپارچه سازی و قطعه بندی، تسطیح، احداث کانال و زهکش داخل مزرعه و احداث جاده های بین مزارع

آیا انجام عملیات یکپارچه سازی اراضی جز الزامات تجهیز و نوسازی می باشد؟ آیا انجام عملیات یکپارچه سازی اراضی جز الزامات تجهیز و نوسازی می باشد؟

بله، عملیات تجمیع و یکپارچه سازی قطعات به عنوان یکی از مهمترین اقدامات تجهیز و نوسازی اراضی می باشد.

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی به چه مفهوم است؟ تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی به چه مفهوم است؟

به مجموع عملیات آب و خاک با محوریت افزایش راندمان آبیاری که تحت عنوان مدیریت آب در مزرعه انجام می شود تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی گفته می شود.


<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal